Samenleving en maatschappelijke ondersteuning

Op het gebied van welzijn, zorg, jeugd en gezondheid zijn flinke ontwikkelingen in gang gezet. Een breed transformatieplan is opgesteld en in uitvoering. Het plan van aanpak moet er toe gaan leiden dat we directer en adequater problemen kunnen oplossen. Niet in problemen denken, maar in oplossingen. Meer zelf doen en aansturen als gemeente, dichter op de vragen en oplossingen of geboden zorg zitten.

De inzet van preventieve hulp en sneller hulp bieden als dat nodig is, voorkomt veel leed en hoge kosten. Denk aan het voorkomen van schulden en de gevolgen daarvan. Wij zijn nog steeds met het ontwikkelen van de aanpak ten bate van jeugd en gezin om die dichterbij huis te krijgen. Zo krijgen wij grip op de hulp maar ook om te zorgen dat we zo vroeg mogelijk aan oplossingen kunnen gaan werken.

Dat doen we door het terugdringen van wachtlijsten en overbruggingszorg in te zetten. De ervaringen van afgelopen jaren helpen ons om steeds meer te sturen op het beleid. Om te zorgen dat passende hulp wordt gevonden, wordt sinds 2021 de beschikbaarheidswijzer ingezet. In het onderwijs worden stappen gezet om te zorgen dat er vlot aan oplossingen wordt gewerkt. Het doel om passende hulp snel te vinden. Waarbij door hulpverleners wordt samengewerkt. Op één adres, één plan, één regisseur en weten wie wat doet. Voor jeugd en jongvolwassenen hebben wij duidelijke aandacht er moet hard gewerkt worden om snel de juiste zorg te vinden. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te blijven leren hoe we de juiste steun, van nul tot 100+, effectief kunnen organiseren. Het credo blijft zo vroeg mogelijk de vraag op te pakken en gerichte, passende hulp te bieden waar nodig. Geen verspilde uren door over mensen te praten, maar vooral met mensen praten.

De wijkteams zijn versterkt en vormen een schakel in het toe leiden naar de juiste zorg voor iedereen. Er moet oplossingsgericht gewerkt worden, niemand mag in de kou komen te staan of buiten de boot vallen. Er moet met duidelijke budgetten gewerkt worden inclusief budgetbewaking. Het kan niet dat de éen alles krijgt en de ander bijna niets, omdat het geld op is. De gemeenteraad moet kunnen controleren of de effectiviteit die bedacht is, ook vruchten afwerpt. ABZ zal dat kritisch doen. De afgelopen raadsperiode is het Deltaplan Armoede ontwikkeld. De ambities zijn nog niet waargemaakt, het vraagt een langere adem en volharding om mensen duurzaam uit de armoede te helpen. We willen meetbare resultaten om hier goed op te sturen.

De bibliotheek heeft een veranderende rol in de gedigitaliseerde samenleving. Voor het bevorderen van leesvaardigheid, laaggeletterdheid en leren van de Nederlandse taal is de bibliotheek belangrijk. We zien kinderen die, om wat voor reden dan ook, bij de start of in de loop van hun jonge leven, minder kansen krijgen dan anderen. Of dat nu taal, een beperking, geldzorgen of andere problemen in het gezin zijn. Het is onze gemeenschappelijke taak om vanuit verschillende situaties gelijke kansen te bieden.

Winst voor gezondheid is te behalen door frisdranken te vervangen door water. Goedkoop, milieuvriendelijk en handig als je dat overal kunt tappen. We willen onderzocht hebben wat logische plekken zijn voor openbare drinkwater tappunten en deze realiseren.

Speerpunten
  • jeugdhulp op orde brengen, inhoudelijk en financieel
  • openbare tappunten voor drinkwater op logische plekken
  • mensen duurzaam uit armoede helpen