Wat hebben we bereikt?

Met elkaar hebben we besluiten genomen om te kunnen doen wat nodig is voor onze inwoners. Een prestatie van de hele gemeenteraad die niet onvermeld mag blijven. Want we hebben dit echt met elkaar gedaan en dat betekent niet alleen ABZ.

 

Gymzaal Heer Oudelands Ambacht

basisscholen De Notenbalk en Develhoek zaten op flinke loopafstand van een gymzaal.
Dat is nu opgelost, na een lange periode van discussies. Een nieuwe gymzaal is gebouwd, binnenkort kunnen de scholen hier terecht voor de gymlessen. Wij hebben ons hier actief voor ingezet.

Start Lobby Spoor en A16

De lobby Spoor en A16 is gestart. Met als doel snelweg en spoor onder de grond of overkapt aan te leggen zodat deze geen beperking vormen voor Zwijndrecht. Met spoor onder de grond en A16 overkapt of in een tunnel, komt er veel ruimte vrij voor wonen en werken. Door hier te bouwen kan het buitengebied gespaard blijven. Er zullen nog vele jaren en lobbyen volgen, de stip op de horizon staat!

Afsluiting Kerkweg voor Vrachtverkeer

De Kerkweg is afgesloten voor vrachtverkeer. Deze sluiproute vanaf de Lindtsedijk was velen een doorn in het oog. Actieve handhaving op het inrijverbod blijft nodig.

Bouw starterswoningen met woonverplichting

Starterswoningen bouwen waar de koper een starter is, die er zelf gaat wonen en speculatie niet mogelijk is. Geen onnodige prijsopdrijving waardoor zo’n woning toch weer onbereikbaar duur wordt voor de doelgroep. Een motie om een proef met zelfbewoning te starten is omarmd. In Heerjansdam komen de eerste woningen met plicht voor de koper om er zelf te gaan wonen.

Een glijbaan in het nieuwe zwembad

In het bouwplan was aanvankelijk geen glijbaan opgenomen. Uit bewonersonderzoek kwam nadrukkelijk naar voren dat een glijbaan zeer gewenst is. De glijbaan wordt in het nieuwe zwembad gerealiseerd.

Verbod op recreatief gebruik en bezit van lachgas. 

ABZ diende hiervoor een motie in, die volledig werd gesteund door alle partijen. Dankzij alle collegiale steun in de gemeenteraad en een voortvarende burgemeester is het verbod opgenomen in de APV (algemene plaatselijke verordening) en in 2021 van kracht geworden.

Verbetering vrachtwagenparkeren

We zien een verbetering in het parkeren van vrachtwagen, goed handhaven op de afgesproken regels en vergunning is nog niet vanzelfsprekend. Er is zeker wat bereikt, we zijn er nog niet. Om te volharden hebben we het onderwerp opnieuw in dit verkiezingsprogramma opgenomen.

Afwijken bestemmingsplan

Bij een besluit om af te wijken van een bestemmingsplan, kan voortaan de gemeenteraad ingrijpen, ook al is het bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Dat kan als tenminste 1/3 van de raadsleden het afwijkende plan zó belangrijk vindt dat de gemeenteraad er zelf over hoort te besluiten.

Opening gemeentehuis op Open Monumentendag

We kunnen ons geld maar een keer uitgeven. Doen wat kan, eerlijk zijn over wat we moeten laten of uitstellen. Realistisch begroten is onze aanpak, daaruit is dan ook de uitdrukking "De Wet van Loos" ontstaan, vanzelfsprekend genoemd naar ABZ-fractievoorzitter Fred Loos.

Opening gemeentehuis op Open Monumentendag

Op de zaterdag van Open Monumentendag wordt het gemeentehuis opengesteld, zodat bewoners het monument kunnen bezoeken en de gemeente positief onder de aandacht kan worden gebracht. We dienden hiervoor in 2019 samen met de ZPP een motie in, die door iedereen is omarmd. De openstelling met een passend programma is succesvol.

Identiteit van Zwijndrecht

Een tastbare uiting van de identiteit van onze gemeente is geplaatst in het gemeentehuis. De wapens van alle voormalige dorpen zijn samengebracht en opgehangen. Namen zoals Kijfhoek, Meerdervoort, Groote Lindt en Heer Oudelands Ambacht zijn vroegere dorpsnamen. ABZ diende hiervoor een motie in, waar de hele gemeenteraad direct achter stond. Brede erkenning voor de waarde van het dichtbij houden van de historie, in het huis waar we aan de toekomst werken. Wie de geschiedenis kent, richt zich beter op de toekomst.

Transformatie plan sociaal domein 

Sociale zaken, jeugdzorg, WMO en andere zorg vallen onder de noemer ‘sociaal domein’. Een breed pakket waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Een groot deel van ons geld gaat hier naartoe. We willen er als gemeente ook verantwoordelijk voor zijn, onze inwoners kennen, vanuit nabijheid doen wat nodig is. Echter, het Rijk geeft gemeenten hier te weinig geld voor en er zijn taken ‘op afstand’ gezet (ondergebracht bij de regio of andere uitvoerende instanties) waardoor we op de inhoud en op de kosten te weinig grip hadden. Gevolg: groeiende kosten, soms onnodig dure of niet passende zorg. Een grote verandering was nodig om het beter en blijvend betaalbaar te doen. Met de hele gemeenteraad is meerjarig gewerkt aan een transformatieplan sociaal domein, met de titel ‘We zijn ervan en doen het samen’. Natuurlijk zijn er wel eens politieke verschillen maar hier heeft toch vooral saamhorigheid en de noodzaak tot grip op dit grote thema voorop gestaan.