Duurzame toekomst

We werken aan een krachtig, toekomstbestendig Zwijndrecht. In de volle breedte willen we een samenleving en een aarde doorgeven die we niet uitputten, maar veerkracht meegeven.

Energie


Van fossiele naar duurzame, hernieuwbare energie. Die weg is ingezet, in uiterlijk 2050 moet het zo ver zijn. Een opgave die we als gemeente niet alleen kunnen, we doen het met de regio Drechtsteden.
Bij Kijfhoek ligt een kansrijke locatie om grootschalig zonne-energie op te wekken. De bedoeling is om ca. 30% van het gebied te benutten voor zonnepanelen, de ruimte is verder geschikt voor natuur- of recreatieve doeleinden. Bewoners en bedrijven kunnen ook financieel participeren en dus rendement van hun inleg terugzien. Wij willen dat ook de gemeente onderzoekt of zij partner kan zijn.

Op dit moment is een aardgasvrij verwarmde woning voor de meeste huiseigenaren nog veel te duur. Het beleid in Zwijndrecht richt zich vooral sterk op energiebesparing. Door woningen stapsgewijs te isoleren, zijn ze straks beter voorbereid op andere warmtebronnen dan aardgas. Voor alle wijken is een voorlopig perspectief in kaart gebracht. Waar een warmtenet kansrijk is, tot waar we nog nieuw te ontwikkelen energiebronnen nodig zullen hebben.

De kern van ons beleid is: haalbaar en betaalbaar. Waar wetgeving, zoals de warmtewet, en financiën nog niet op orde zijn, kunnen we niet voluit verder. Bij de afronding van dit verkiezingsprogramma is net bekend geworden dat een nieuw kabinet miljarden uittrekt om het Klimaatakkoord uit te voeren. Hoeveel geld voor gemeenten, huiseigenaren en duurzame energie zal zijn, weten we nog niet. We zien het als een zeer positief signaal en rekenen op middelen om flinke stappen te kunnen gaan zetten.

Met collectieve inkoopacties voor isolatie en zonnepanelen helpen we huiseigenaren om hun woning toekomstbestendig te maken. Voor verduurzaming kan gebruik worden gemaakt van de renteloze Goed Wonen Lening.
 
Met de woningcorporaties maken wij afspraken over het energetisch verbeteren van woningen. De afgelopen drie jaar zijn ca. 1700 woningen door Trivire, Woonkracht 10 en woningbouwvereniging Heerjansdam geïsoleerd en verbeterd. De woningcorporaties zijn ten zeerste doordrongen van de noodzaak om woningen goed te isoleren en de energierekening van huurders zo binnen de perken te houden. Zij blijven hier de komende jaren flink in investeren.

Hitte en hoosbuien


In de zomer van 2020 kwam de klimaatverandering in delen van Zwijndrecht letterlijk de straten en soms zelfs de huiskamers binnenstromen. Zeer zware regenval zal vaker gaan voorkomen. Met warmere zomers en meer wind, als gevolg van klimaatverandering. We zullen ons moeten inrichten op het zo goed mogelijk omgaan met deze veranderingen, in vaktermen klimaatadaptatie genoemd.

Bomen bieden koelte, houden water vast en helpen enigszins tegen de bodemdaling. Groene plekken zijn aangenamer op warme dagen en vangen water op bij grote buien. In tegenstelling tot steen. Dat wordt warm en water kan er niet in weg. Bomen behouden, extra groen waar het kan, minder steen en hemelwaterafvoeren afkoppelen van de riolering zijn noodzakelijke maatregelen. Bij herinrichtingen van de openbare ruimte worden klimaatadaptieve maatregelen meegenomen. Door werk met werk te maken kan dit zo efficiënt mogelijk.

Met acties als de Groenste Tuin Verkiezing en het uitdelen van planten maakt de gemeente inwoners bewust van het belang van groene tuinen met minder steen. De acties worden positief ontvangen. Met groene speelplekken maken we slim gebruik van de ruimte: spelen, klimaat adaptief en, door aanplant van gevarieerd groen, goed voor de biodiversiteit.

Niet alleen op de grond, ook gevels, daken en schoolpleinen bieden ruimte voor groen.
Bij nieuwbouw daagt de gemeente de bouwer uit om zo klimaatadaptief en duurzaam mogelijk te bouwen. In bestemmingsplannen en bij omgevingsplannen worden kansen benut om verstening te voorkomen, groen en bomen te behouden en toe te voegen. We verwachten op dit gebied lef en ambitie van de gemeente.


Afval en grondstoffen


In Zwijndrecht produceren we met elkaar een enorme berg restafval. Slecht voor het milieu en kostenverhogend. Beter scheiden in herbruikbare grondstoffen en echt restafval is nodig. Vanaf 2023 wordt een systeem waarbij het basistarief naar beneden gaat en u per zak restafval gaat bijbetalen. Wie goed scheidt heeft weinig restafval en houdt de kosten beheersbaar. Wie het niet zo nauw neemt, betaalt daar zelf de rekening voor. Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten werkt al met een vorm van het beprijzen van restafval. Nieuw is het dus niet.

Voorwaarde voor dit afvalsysteem is dat iedereen gescheiden het afval kan aanbieden en dus in staat gesteld is zo min mogelijk restafval over te houden. Eerlijke communicatie en informatie vooraf is een must. Over het systeem, over afvalscheiding en de kosten.


Nog meer….


Op de website en nieuwsbrief zwijndrechtgaatduurzaam.nl is veel informatie te vinden. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen laten zien wat ze doen, hoe ze het doen en waarom, als inspiratie voor anderen. Met ‘t Weetpunt, het nieuwe centrum Hooge Nesse en straks op een duurzame kinderboerderij beschikken we over drie locaties om natuur- en duurzaamheidseducatie en -informatie voor inwoners van alle leeftijden aan te bieden.

Speerpunten
  • isoleren van woningen sterk stimuleren
  • de openbare ruimte klimaatbestendig inrichten
  • met de inwoners werken aan tuinen met minder steen, meer groen
  • restafval flink terugdringen